Zajedničko saopštenje predsednika Upravnog odbora i upravitelja Zadužbine „Nikolaj Timčenko“

Заједничко саопштење председника управног одбора

и управитеља Задужбине „Николај Тимченко“

  

Због ситуације изазаване пандемијим вируса COVID 19 одржавање манифестације Дани Николаја Тимченка за годину 2020. биће реализовано у знатно измењеном облику.

Уместо традиционалног окупљања универзитетских професора, књижевних стваралаца и еминентних критичара, ове године Задужбина „Николај Тимченко” је све активности које традиционално спроводи током манифестације одложила до даљег и своју активност усмерила ка издавачкој делатности.

Ове године Задужбина је објавила књигу Николаја Тимченка Искуства и искушења критичке речи. Књигу је приредила Наталија Лудошки.

Задужбина је објавила и књигу прошлогодишњег лауреата Марте Фрајнд Знани и незнани.

Објављен је и зборника радова Николај Тимченко у своме и у новом добу, чиме је симболично затворен круг којим је описан петнаестогодишњи рад Задужбине. У овом зборнику нашли су се радови значајних историчара књижевности, књижевних критичара, пријатеља и сарадника Задужбине. Поред тога што зборник представља значајан прилог осветљавању личности и дела Николаја Тимченка, самим тим и значајан прилог проучавању књижевнонаучне мисли код нас, овај саборник текстова за људе окупљене око Задужбине има и нарочиту личну ноту. Наиме, током протеклих петнаест година Задужбина је остала без оснивача и неких блиских сарадника. Напустили су нас Ружица Тимченко, чијом је вољом Задужбина настала, Слободан Костић Коста и Предраг Стајић, који су оставили значајан траг у њеном раду. Напустили су нас и Никола Милошевић, Саша Хаџи Танчић, Душан Стошић, Драган Тасић, драги пријатељи Николаја Тимченка, који су својим радом значајно допринели афирмацији његовог рада на пољу науке и културе. Њихов одлазак немерљив је губитак за Задужбину, те је објављивање зборника био симболичан начин да их још једном окупимо око имена и дела Николаја Тимченка.

 

   Настављајући рад на пољу науке о књижевности Задужбина је и ове године доделила Награду „Николај Тимченко”. Жи­ри, ко­ји је ра­дио у са­ста­ву: Јо­ван Пеј­чић, пред­сед­ник За­ду­жби­не „Ни­ко­лај Тим­чен­ко“ – председ­ник, Драган Жунић, про­фе­сор Фа­кул­те­та ликовних уметности у Нишу – члан, и Биљана Мичић, про­фе­сор Гимназије у Лесковцу – члан, јед­но­гла­сно је, на сво­јој за­вр­шној сед­ни­ци одр­жа­ној 25. новембра 2020. године, од­лу­чио да добитник На­гра­де „Ни­ко­лај Тим­чен­ко“, на­ме­ње­не нај­бо­љим срп­ским де­ли­ма из обла­сти на­у­ке о књи­жев­но­сти – што зна­чи: за кри­ти­ку, те­о­ри­ју, исто­ри­ју и упо­ред­но про­у­ча­ва­ње ли­те­ра­ту­ре, ко­ји­ма се Ни­ко­лај Тим­чен­ко це­лог жи­во­та ба­вио – за 2020. го­ди­ну бу­де Јован Попов.

 Јован Попов је дванаести лауреат ове престижне награде, која се додељује за најбољу књигу из области српске есејистике, историје и теорије књижевности. У питању је дело Појмови, периоди, полемике. Објавила га је ове, 2020. године Српска књижевна задруга.

Јован Попов (1962) значајно је име савремене српске теорије и историје књижевности, истакнути компаративист и преводилац. Поља његових научнокњижевних интересовања широка су и разнострана: основи науке о књижевности и историјат њених модела и парадигми, појам опште књижевности, теорија и пракса читања, поделе и смисао терминолошких идентитета књижевних праваца и епоха, поетика класицистичког романа, проблеми превођења, двобој као литерарни мотив, тематске аналогије међу древном и модерном, европском и српском књижевношћу (особито драмском)…

Књига Појмови, периоди, полемике, којој је ове године припала Награда „Николај Тимченко“ за најбоље дело у области науке о књижевности, у извесном афирмативном смислу сажима распон поменутих тема и идеја концентришући их око питања појмовно-теоријских, периодизацијских и аналитичко-критичких начела како опште, тако и националне српске књижевне херменеутике. Књига је, као што се из њеног наслова види, троделна. Карактер јој је колико теоријски, толико аналитички. Она у једнакој мери осветљава природу и контекст светске и домаће теоријсколитерарне проблематике, при чему се у односу на традиционална и савремена решења често заузима одрешит полемички став.

 

Све активности које се традиционално организују током Дана Николаја Тимченка биће спроведене када то епидемиолошке прилике дозволе. До тада ће на сајту Лесковачког културног центра и Народне библиотеке „Радоје Домановић” бити представљане активности којима симболично обележавамо Дане Николаја Тимченка за годину 2020.

 

Јован Пејчић

Владимир Мичић